PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2018 R.
Data dodania 2018-07-12

Podsumowanie I półrocza 2018 r.

Poradnia Rodzinna

W I półroczu 2018 r. w Poradni realizowano:

 • Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” dla 12 osób oraz „Bez klapsa. Jak
  z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” dla 18 osób;
 • „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (12 porad dla 12 osób) oraz psychologiczne (14 porad dla 18 osób),
 • Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (155 porad dla 57 rodzin),
 • Poradnictwo pedagogiczne (70 porad dla 40 rodzin),
 • Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 19 rodzin,
 • Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu, (13 zleceń)
 • Przyjazny pokój przesłuchań – 38 przesłuchań.

Łącznie z porad pedagogicznych i psychologicznych skorzystało 97rodzin.

Dodatkowo w ramach Poradni Rodzinnej funkcjonował Klub mam „Mamy nasze dzieci”, z którego skorzystało łącznie 30 rodzin. Zajęcia z wczesnej profilaktyki w Klubie mam dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. Odbywały się również zajęcia związane z szkodliwymi i niepożądanymi zachowaniami osób dorosłych.

Placówki Wsparcia Dziennego

W okresie od 01.01.2018 do 29.06.2018 roku do PWD zapisanych było 254 dzieci z czego 44 zostało wypisanych. Stan na 29.06.2017 r. – 210 dzieci. Wszystkie dzieci były objęte opieką, wychowaniem oraz pomocą specjalistów. Od 2013 r. do 2018 r. skierowano z MOPR-u łącznie 157 dzieci (160 skierowań). W I półroczu skierowania z MOPR realizowało łącznie 46 dzieci, na które została wystawiona ocena funkcjonowania dziecka w Placówce. W ramach pracy pedagoga przeprowadzono 64 konsultacji dla  rodzin dzieci uczęszczających do PWD. Przeprowadzono w PWD porady i konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego przez wychowawców (337 porad dla 108 rodziców). W 3 placówkach (Przystań Dziewiątki, Stokrotka, Gniazdo) prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, z których skorzystało łącznie 119 dzieci. W pozostałych placówkach (Światło, Słoneczko) zorganizowano zajęcia z elementami  dla dzieci z Treningu Zastępowania Agresji dla 10 dzieci.

Zajęcia w Klubie Młodzieżowym prowadzone były raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Łącznie z zajęć skorzystało 20 osób. Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania oraz zapoznawała się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać na swojej drodze.   

 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień dzieci i Młodzieży

W OPUDiM środku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży realizowano:

 • działania dla rodziców w OPUDiM – skorzystało 123 rodziców,
 • spotkania podczas wywiadówek szkolnych – skorzystało 256 osób;
 • działania dla dzieci i młodzieży – 257 osób,
 • profilaktykę rówieśniczą – skorzystało 285 osób

W I połowie 2018 r. wprowadzono do 4 szkół (SP nr 20, SP nr 11, ZST, ZSE) scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia w szkołach prowadzone były przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Działając w poszczególnych szkołach realizowali również idee profilaktyki rówieśniczej z zajęć skorzystało 281 osób.

W okresie sprawozdawczym CPDiPR zorganizowało: 

 • Happening „Uzależnieni od życia” połączoną z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia,
 • Festyn rodzinny „Aktywna rodzina” dla mieszkańców Grudziądza, który odbył się przy Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A.
 • Konkurs plastyczno-profilaktyczny „Bezpieczny w sieci” dla uczniów szkół podstawowych. Łącznie w konkursie wzięło udział 86 dzieci i młodzieży z 14 grudziądzkich szkół.
 • Konferencję „Zintegrowany program wspierania rodziny” dla przedstawicieli instytucji zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.
 • Integracyjny turniej piłki nożnej na Orliku przy Stadionie Olimpii Grudziądz dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Koncert kabaretowy „Piosenka jest dobra na wszystko” w Klubie Akcent. Koncert zorganizowany w ramach 25-lecia działalności Centrum.

         W okresie sprawozdawczym Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego zorganizowało dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego zimowe zajęcia w placówkach okresie od 12.02.2018 do 23.02.2018, z których skorzystało 95 dzieci. Podczas ferii zimowych w placówkach „Gniazdo” przy ul. Kochanowskiego 19, „Stokrotka” przy Sobieskiego 12, „Światło” przy ul. Konarskiego 14, „Przystań Dziewiątki” przy ul. Fortecznej 29 oraz „Słoneczko” przy ul. Śniadeckich6A dzieci miały zapewnioną opiekę wychowanie oraz organizację czasu wolnego. Od 25.06.2018 r. w placówkach ruszyły półkolonie letnie, podczas których dzieci objęte będą opieką i wychowaniem, jak również korzystać będą z licznych atrakcji. 

CPDiPR zorganizowało również wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i narkomanii oraz niewydolnych wychowawczo. W I połowie 2018 r. wykorzystano środki na zorganizowanie:

 • wycieczki do Redy w dniu 13.02.2018 r. dla  11 wychowanków,
 • wycieczki do Torunia w dniu 21.02.2018 r. dla 20 wychowanków,
 • wycieczki do Gdańska w dniach 22-23.02.2018 r. w której wzięło udział 17 wychowanków,

Ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie kolonii letnich w Muszynie w dniach 01-15.07.2018 r. dla 40 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego.

 

Konkurs profilaktyczno - plastyczny "Bezpieczny w sieci"
Data dodania 2018-05-14

W ramach Grudziadzkich Dni Trzeźwości CPDiPR zorganizowało konkurs profilaktyczno- plastyczny "Bezpieczny w sieci". W dniu 10 maj 2018 r. w Poradni Rodzinnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w obecności Wicedyrektora Centrum, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM w Grudziądzu oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do konkursu przystąpiło 14 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 20, SP nr 21) - łącznie wzięło udział 86 dzieci.

W tegorocznym konkursie laureatami zostali: 

 • w kategorii klas I-III –Jasiński Jakub SP nr 4, Kurzyńska Agata SP nr 5 oraz Olszewska Zofia SP nr3;
 • w kategorii klas IV-VI –Jankowska Zuzanna SP nr 3, Pytyński Oliwia SP nr 21 oraz Spychała Mateusz SP nr 2;
 • w kategorii klas VII-VIII – Makowska Monika SP nr 21, Osińska Oliwia SP nr 21 oraz Kurkierewicz Martyna SP nr 21.

Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z korzystania z internetu, a także prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowan ryzykownych.

 

      

 

            

 

Podsumowanie działalności za 2017 r.
Data dodania 2018-02-09

Podsumowanie działań CPDiPR w 2017 roku

Placówki Wsparcia Dziennego

W 2017 r. zapisanych do placówek wsparcia dziennego zapisanych było łącznie 359  dzieci z czego 125 zostało wypisanych. Stan na 31.12.2017 r. – 234 dzieci. Wszystkie dzieci były objęte opieką, wychowaniem oraz pomocą specjalistów. Regularnie na początku każdego miesiąca wysyłana jest aktualna lista zapisanych dzieci ze wskazaniem nowo zapisanych oraz wypisanych w danym miesiącu.

Bieżąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie aktualizacji wolnych miejsc w placówkach i realizacji skierowań. W chwili obecnej trwa weryfikacja skierowań i oczekujemy na decyzję z MOPR o podtrzymaniu skierowania bądź jego anulowaniu.

Od 2013 r. do 2017 r. skierowano z MOPR-u łącznie 154 dzieci (157 skierowań, w tym 3 podwójne).

            Łącznie skierowań:                realizacja na 31.XII                wystawione oceny 31.XII

2015 r.–         16                               8                                                         15

2016 r. –        7                                7                                                         21

2017 r. –        51                               36                                                       51

Współpraca z MOPR w zakresie dożywiania w placówkach wsparcia dziennego - w okresie sprawozdawczym wydano 94 decyzje, z których skorzystało 79 dzieci.

Dla starszej młodzieży istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w Klubie Młodzieżowym przy ul. Śniadeckich 6A. Zajęcia w Klubie prowadzone są raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Łącznie w 2017 roku  do Klubu Młodzieżowego uczęszczało 27 osób.

Poradnia Rodzinna

 • Warsztaty dla rodziców:  „Szkoła dla Rodziców” (2 edycje – 28 osób),  „Bez klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”(3 edycje – 39 osób) oraz „Bądź świadomym rodzicem”- trening umiejętności wychowawczych inspirowany Porozumieniem bez przemocy  (1 edycja  -13 osób).
 •   „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (28 porad dla 23 rodzin) oraz psychologiczne (11 porad dla 10 rodzin) i w zakresie uzależnień (8 osób dla 8 rodzin). W II półroczu poradnictwo w zakresie uzależnień realizowane jest w OPUDiM, w zamian za to w Poradni zwiększono poradnictwo psychologiczne.
 • Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (344 porad dla 65 rodzin),
 • Poradnictwo pedagogiczne (116 porad dla 60 rodzin),
 • Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa (60 porad dla 51 rodzin).
 • Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu (108 odbytych spotkań dla 12 rodzin),
 • Profesjonalny pokój przesłuchań – 64 przesłuchań.

Łącznie w 2017 r. z porad pedagogicznych i psychologicznych skorzystało 107 rodzin.

Dodatkowo w ramach Poradni Rodzinnej funkcjonował Klub mam „Mamy nasze dzieci”. Zajęcia z wczesnej profilaktyki w Klubie mam dla rodziców
i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. W okresie sprawozdawczym odbyło się 40 spotkań dla łącznie 36 rodzin.

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży

W OPUDiM realizowany był przez 4 Instruktorów,  Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Zajęcia odbywały się w 4 grupach w II edycjach. Program ukończyło i otrzymało certyfikat  łącznie 49 osób.

W ramach realizacji programu w II edycji przeszkolona młodzież (22 osoby) była z 8 grudziądzkich szkół: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, III LO, I LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum 12.

            Ponadto zrealizowano:

 • Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci zażywających narkotyki – 28 osób;
 • Porady indywidualne, sesje rodzinne, konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych – 262 osób;
 • Porady, konsultacje, diagnozy wstępne, sesje, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży eksperymentującej oraz nadużywającej środków psychoaktywnych – 155 osób;
 • Motywowanie dzieci i młodzież do leczenia w ośrodkach stacjonarnych – 11 osób,
 • Spotkania indywidualne skierowane do dzieci i młodzieży utrzymujących abstynencję po leczeniu – 2 osoby,
 • Warsztaty „Narkotyki? To mnie nie kręci” – współczesne uzależnienia skierowane do dzieci z placówek wsparcia dziennego – 35 osób;
 • Działania wspierające dzieci i młodzież z grudziądzkich szkół (SP nr 17, SP nr 20, SP nr 5, SP nr 1, SP nr 2, Gim nr. 8, Gim nr 3, ZSGH, IV LO, ZSE, ZSBiP) w ramach Drzwi otwartych w OPUDiM – „Droga do uzależnienia” – skorzystało 260 dzieci,
 • Spotkania z rodzicami podczas wywiadówek szkolnych (IV LO, ZSBiP, ZSR, SP nr 17, ZST, SP nr 20, Gim. nr 20)  - 530 rodziców.
 • Konsultacje telefoniczne z młodzieżą, rodzicami, oraz przedstawicielami instytucji zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie – łącznie 76 rozmów.

Akcje profilaktyczne

 • ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości:

 - akcja profilaktyczna pod nazwą „Karmię się tylko muzyką” połączoną z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia oraz Klubu Młodzieżowego,  którą uświetnił występ zespołu „Mr. Pollack;

- integracyjny festyn rodzinny „Toys party” przy ul. Śniadeckich 6A mający na celu wzmocnienie więzi rodzinnych oraz integrację środowisk lokalnych poprzez aktywność psycho-ruchową. Podczas festynu udzielano porad specjalistycznych oraz rozpowszechniano materiały edukacyjno-informacyjne,

 • integracyjny turniej piłki nożnej na Orliku przy Stadionie Olimpii Grudziądz dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem turnieju było promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz ukazanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • Festyn Rodzinny przy Kościele na osiedlu Strzemięcin, gdzie Liderzy i młodzież
  z klubu promowali zdrowy styl życia - wolny od uzależnień,
 • piknik na Plaży Miejskiej w Rudniku organizowanym przez Zespół Szkól Ekonomicznych, gdzie poprzez wspólną zabawę Liderzyi młodzież z Klubu Młodzieżowego promowali zdrowy styl życia oraz alternatywę spędzania czasu wolnego.
 • Koncert „Chcemy być sobą” w Klubie Akcent z udziałem dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • III Charytatywny  Bieg pod hasłem „Przegoń Przemoc- wybierz pomoc”,
 • akcja profilaktyczna „Akademia Bezpieczeństwa” z udziałem Młodzieżowych Liderów, którzy propagowali ideę Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i promocji Zdrowia.
 • udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. W ramach kampanii przeprowadzono w placówkach wsparcia dziennego i placówka opiekuńczo – wychowawczych zajęcia edukacujno-profilaktyczne, zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci oraz podczas turnieju piłki nożnej promowano idee zdrowej rywalizacji, współdziałania w grupie oraz kształtowania postaw prozdrowotnych.http://www.trzezwyumysl.pl/2018/01/dostrzegamy-to-co-w-czlowieku-najwazniejsze-grudziadz/

                    Z podsumowania działalności Poradni Rodzinnej, Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży oraz Placówek Wsparcia Dziennego wynika, że tak szeroka oferta Centrum w zakresie pomocy, wsparcia, profilaktyki, interwencji jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla dysfunkcyjnych rodzin . Rodziny zgłaszające się do Centrum mają zapewnioną kompleksową pomoc wielu specjalistów w jednym miejscu. W przypadku, kiedy problem występujący w rodzinie wymaga wielospecjalistycznej pomocy, zarówno dziecku jak
i rodzicom, istnieje możliwość wykorzystania zasobów Centrum, aby zapewnić tę pomoc. Specjaliści mają również możliwość wspólnego skonsultowania problemu i ustalenia form pomocy dziecku i rodzinie.

Centrum zapewnia wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi w każdym wieku, od urodzenia do pełnoletności. Rodziny z dziećmi od 0 do 3 lat korzystają z działań z zakresu wczesnej profilaktyki, która ma na celu eliminację działań, przyczyniających się do dysfunkcji w zakresie wychowania, a także zapobiegania popełniania błędów wychowawczych.  

Ponadto w sytuacjach kryzysowych umożliwia skorzystanie z oferty bez wcześniejszych zapisów poprzez np. „Interwencyjne wtorki”, dyżur Opiekun dziecka –ofiary przestępstwa.

butterfly