Konkurs profilaktyczno - plastyczny "Bezpieczny w sieci"
Data dodania 2018-05-14

W ramach Grudziadzkich Dni Trzeźwości CPDiPR zorganizowało konkurs profilaktyczno- plastyczny "Bezpieczny w sieci". W dniu 10 maj 2018 r. w Poradni Rodzinnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w obecności Wicedyrektora Centrum, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM w Grudziądzu oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do konkursu przystąpiło 14 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 20, SP nr 21) - łącznie wzięło udział 86 dzieci.

W tegorocznym konkursie laureatami zostali: 

 • w kategorii klas I-III –Jasiński Jakub SP nr 4, Kurzyńska Agata SP nr 5 oraz Olszewska Zofia SP nr3;
 • w kategorii klas IV-VI –Jankowska Zuzanna SP nr 3, Pytyński Oliwia SP nr 21 oraz Spychała Mateusz SP nr 2;
 • w kategorii klas VII-VIII – Makowska Monika SP nr 21, Osińska Oliwia SP nr 21 oraz Kurkierewicz Martyna SP nr 21.

Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z korzystania z internetu, a także prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowan ryzykownych.

 

      

 

            

 

Podsumowanie działalności za 2017 r.
Data dodania 2018-02-09

Podsumowanie działań CPDiPR w 2017 roku

Placówki Wsparcia Dziennego

W 2017 r. zapisanych do placówek wsparcia dziennego zapisanych było łącznie 359  dzieci z czego 125 zostało wypisanych. Stan na 31.12.2017 r. – 234 dzieci. Wszystkie dzieci były objęte opieką, wychowaniem oraz pomocą specjalistów. Regularnie na początku każdego miesiąca wysyłana jest aktualna lista zapisanych dzieci ze wskazaniem nowo zapisanych oraz wypisanych w danym miesiącu.

Bieżąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie aktualizacji wolnych miejsc w placówkach i realizacji skierowań. W chwili obecnej trwa weryfikacja skierowań i oczekujemy na decyzję z MOPR o podtrzymaniu skierowania bądź jego anulowaniu.

Od 2013 r. do 2017 r. skierowano z MOPR-u łącznie 154 dzieci (157 skierowań, w tym 3 podwójne).

            Łącznie skierowań:                realizacja na 31.XII                wystawione oceny 31.XII

2015 r.–         16                               8                                                         15

2016 r. –        7                                7                                                         21

2017 r. –        51                               36                                                       51

Współpraca z MOPR w zakresie dożywiania w placówkach wsparcia dziennego - w okresie sprawozdawczym wydano 94 decyzje, z których skorzystało 79 dzieci.

Dla starszej młodzieży istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w Klubie Młodzieżowym przy ul. Śniadeckich 6A. Zajęcia w Klubie prowadzone są raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Łącznie w 2017 roku  do Klubu Młodzieżowego uczęszczało 27 osób.

Poradnia Rodzinna

 • Warsztaty dla rodziców:  „Szkoła dla Rodziców” (2 edycje – 28 osób),  „Bez klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”(3 edycje – 39 osób) oraz „Bądź świadomym rodzicem”- trening umiejętności wychowawczych inspirowany Porozumieniem bez przemocy  (1 edycja  -13 osób).
 •   „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (28 porad dla 23 rodzin) oraz psychologiczne (11 porad dla 10 rodzin) i w zakresie uzależnień (8 osób dla 8 rodzin). W II półroczu poradnictwo w zakresie uzależnień realizowane jest w OPUDiM, w zamian za to w Poradni zwiększono poradnictwo psychologiczne.
 • Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (344 porad dla 65 rodzin),
 • Poradnictwo pedagogiczne (116 porad dla 60 rodzin),
 • Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa (60 porad dla 51 rodzin).
 • Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu (108 odbytych spotkań dla 12 rodzin),
 • Profesjonalny pokój przesłuchań – 64 przesłuchań.

Łącznie w 2017 r. z porad pedagogicznych i psychologicznych skorzystało 107 rodzin.

Dodatkowo w ramach Poradni Rodzinnej funkcjonował Klub mam „Mamy nasze dzieci”. Zajęcia z wczesnej profilaktyki w Klubie mam dla rodziców
i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. W okresie sprawozdawczym odbyło się 40 spotkań dla łącznie 36 rodzin.

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży

W OPUDiM realizowany był przez 4 Instruktorów,  Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Zajęcia odbywały się w 4 grupach w II edycjach. Program ukończyło i otrzymało certyfikat  łącznie 49 osób.

W ramach realizacji programu w II edycji przeszkolona młodzież (22 osoby) była z 8 grudziądzkich szkół: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, III LO, I LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum 12.

            Ponadto zrealizowano:

 • Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci zażywających narkotyki – 28 osób;
 • Porady indywidualne, sesje rodzinne, konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych – 262 osób;
 • Porady, konsultacje, diagnozy wstępne, sesje, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży eksperymentującej oraz nadużywającej środków psychoaktywnych – 155 osób;
 • Motywowanie dzieci i młodzież do leczenia w ośrodkach stacjonarnych – 11 osób,
 • Spotkania indywidualne skierowane do dzieci i młodzieży utrzymujących abstynencję po leczeniu – 2 osoby,
 • Warsztaty „Narkotyki? To mnie nie kręci” – współczesne uzależnienia skierowane do dzieci z placówek wsparcia dziennego – 35 osób;
 • Działania wspierające dzieci i młodzież z grudziądzkich szkół (SP nr 17, SP nr 20, SP nr 5, SP nr 1, SP nr 2, Gim nr. 8, Gim nr 3, ZSGH, IV LO, ZSE, ZSBiP) w ramach Drzwi otwartych w OPUDiM – „Droga do uzależnienia” – skorzystało 260 dzieci,
 • Spotkania z rodzicami podczas wywiadówek szkolnych (IV LO, ZSBiP, ZSR, SP nr 17, ZST, SP nr 20, Gim. nr 20)  - 530 rodziców.
 • Konsultacje telefoniczne z młodzieżą, rodzicami, oraz przedstawicielami instytucji zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie – łącznie 76 rozmów.

Akcje profilaktyczne

 • ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości:

 - akcja profilaktyczna pod nazwą „Karmię się tylko muzyką” połączoną z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia oraz Klubu Młodzieżowego,  którą uświetnił występ zespołu „Mr. Pollack;

- integracyjny festyn rodzinny „Toys party” przy ul. Śniadeckich 6A mający na celu wzmocnienie więzi rodzinnych oraz integrację środowisk lokalnych poprzez aktywność psycho-ruchową. Podczas festynu udzielano porad specjalistycznych oraz rozpowszechniano materiały edukacyjno-informacyjne,

 • integracyjny turniej piłki nożnej na Orliku przy Stadionie Olimpii Grudziądz dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem turnieju było promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz ukazanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • Festyn Rodzinny przy Kościele na osiedlu Strzemięcin, gdzie Liderzy i młodzież
  z klubu promowali zdrowy styl życia - wolny od uzależnień,
 • piknik na Plaży Miejskiej w Rudniku organizowanym przez Zespół Szkól Ekonomicznych, gdzie poprzez wspólną zabawę Liderzyi młodzież z Klubu Młodzieżowego promowali zdrowy styl życia oraz alternatywę spędzania czasu wolnego.
 • Koncert „Chcemy być sobą” w Klubie Akcent z udziałem dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • III Charytatywny  Bieg pod hasłem „Przegoń Przemoc- wybierz pomoc”,
 • akcja profilaktyczna „Akademia Bezpieczeństwa” z udziałem Młodzieżowych Liderów, którzy propagowali ideę Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i promocji Zdrowia.
 • udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. W ramach kampanii przeprowadzono w placówkach wsparcia dziennego i placówka opiekuńczo – wychowawczych zajęcia edukacujno-profilaktyczne, zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci oraz podczas turnieju piłki nożnej promowano idee zdrowej rywalizacji, współdziałania w grupie oraz kształtowania postaw prozdrowotnych.http://www.trzezwyumysl.pl/2018/01/dostrzegamy-to-co-w-czlowieku-najwazniejsze-grudziadz/

                    Z podsumowania działalności Poradni Rodzinnej, Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży oraz Placówek Wsparcia Dziennego wynika, że tak szeroka oferta Centrum w zakresie pomocy, wsparcia, profilaktyki, interwencji jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla dysfunkcyjnych rodzin . Rodziny zgłaszające się do Centrum mają zapewnioną kompleksową pomoc wielu specjalistów w jednym miejscu. W przypadku, kiedy problem występujący w rodzinie wymaga wielospecjalistycznej pomocy, zarówno dziecku jak
i rodzicom, istnieje możliwość wykorzystania zasobów Centrum, aby zapewnić tę pomoc. Specjaliści mają również możliwość wspólnego skonsultowania problemu i ustalenia form pomocy dziecku i rodzinie.

Centrum zapewnia wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi w każdym wieku, od urodzenia do pełnoletności. Rodziny z dziećmi od 0 do 3 lat korzystają z działań z zakresu wczesnej profilaktyki, która ma na celu eliminację działań, przyczyniających się do dysfunkcji w zakresie wychowania, a także zapobiegania popełniania błędów wychowawczych.  

Ponadto w sytuacjach kryzysowych umożliwia skorzystanie z oferty bez wcześniejszych zapisów poprzez np. „Interwencyjne wtorki”, dyżur Opiekun dziecka –ofiary przestępstwa.

Grudziądzkie Dni Trzeźwości
Data dodania 2017-06-13

             W ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego zorganizowało akcje profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

          1. W dniu 27.04.2017 roku w ZST w Grudziądzu odbyła się akcja profilaktyczna pod nazwą "Karmię się tylko muzyką" połączona z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia oraz Klubu Młodzieżowego funkcjonującego przy Centrum.

Program Młodzieżowych Liderów funkcjonuje przy Ośrodku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży przy ul. Śniadeckich 6A. Program skierowany jest do aktywnej młodzieży, której pasją jest działanie na rzecz promocji zdrowia, pragnącej pomagać innym oraz chcącej inwestować w rozwój osobisty. Głównymi celami Programu są: przeciwdziałanie uzależnieniom oaz promocja zdrowia. Chętną młodzież zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem bądź pod numerem telefonu 56 46 222 63.

Młodzież z Klubu Młodzieżowego pokazała jedną z wielu form aktywności, jako alternatywę na nudę. Cała akcja, była pełna spontanicznego zapału młodzieży i opiekunów. Niesamowita energia, pomysły na zorganizowanie sobie czasu wolnego, uświadomienie czym jest uzależnienie i promocja zdrowego stylu życia wolnego od używek, w połączeniu z niesamowitymi ludźmi dało świetną okazję do spotkania się z młodzieżą grudziądzkich szkół.

Całość uświetnił występ naszych przyjaciół z zespołu MR. Pollack, czyli ostre brzmienie gitary i perkusji, którzy tak samo jak Centrum promują zdrowy , wolny od używek styl życia.

       2. W dniu 23.05.2017 r. przy Poradni Rodzinnej ul. Śniadeckich 6A odbył się integracyjny festyn rodzinny „Toys Party”. Podczas festynu odbyły się liczne atrakcje dla dzieci, jak i dla dorosłych:

 • zabawy przy muzyce,
 • konkurencje sportowe,
 • malowanie twarzy,
 • kącik porad specjalistycznych, w tym pedagogicznych, psychologicznych i specjalisty pracy z rodziną,
 • karaoke,
 • trampolina, itp.
 • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni” realizowanego w Placówkach Wsparcia dziennego w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł”.

Dodatkowo podczas całej imprezy dzieci mogły skorzystać z poczęstunku (kanapki, owoce, napoje).

butterfly