Chronimy Dzieci
Data dodania 2016-08-01

Mamy zaszczyt poinformować, iż nasze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego uzyskało w lipcu 2016r. Certyfikat „CHRONIMY DZIECI” wydawany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę  (dawnie Fundacja Dzieci Niczyje).

Jednocześnie mamy zaszczyt podkreślić, iż jesteśmy PIERWSZĄ na terenie naszego miasta instytucja która taki certyfikat uzyskała!

W marcu 2015r. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego dołączyło do sieci organizacji  i instytucji wspierających program Chronimy Dzieci realizowany przez  Fundację Dajemy Dzieciom Siłę  w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,  współfinasowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki , które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują Certyfikat Chronimy Dzieci, który jest znakiem jakości ochrony dzieci przed przemocą w danej placówce.

Starania o uzyskanie Certyfikatu podzielone były na kolejne etapy działań:

ETAP I

 Udział przedstawicieli Centrum w Konferencji inauguracyjnej programu certyfikowania placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Konferencja odbyła się w marcu 2015r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Podczas spotkania otrzymaliśmy wiedzę dot. całego projektu Chronimy Dzieci.

ETAPII

Udział  przedstawicieli Centrum w kursie „ Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci, w ramach programu Chronimy Dzieci”. W kursie wzięło udział dwóch pedagogów CPDiPR. Kurs rozpoczął się w we wrześniu, zakończył się w grudniu 2015r. Pedagodzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 80-godzinnego kursu, który daje możliwość propagowania i przygotowywania  placówek działających na rzecz dzieci do Certyfikatu Chronimy Dzieci.

ETAP III

Wdrażanie działań związanych z  uzyskaniem certyfikatu Chronimy Dzieci przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego:

  • w dniu 22.03.2016r. odbyło się Sympozjum dot. Profilaktyki krzywdzenia dzieci na terenie miasta Grudziądz na temat  ”Chronimy dzieci   i dbamy o ich bezpieczeństwo” podczas , którego ogłoszone zostały założenia programu i jego cele.
  • w roku szkolnym 2015/2016 zostały zrealizowane zadania, polegające na wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą w Centrum:
  1. Została opracowana Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Ustanowiona polityka zawiera procedury związane m.in.  z interwencją w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci  przez osoby dorosłe i rówieśników. Ponadto zawiera procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dzieci i łamania ich praw, w tym również bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Zapisy zawarte w polityce dot. wszystkich pracowników Centrum.
  2. Cały personel CPDiPR został przeszklony z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone
  3. Dzieci zostały objęte szeregiem zajęć edukacyjnych dot. unikania zagrożeń i  szukania pomocy gdy doświadczyły przemocy
  4. Rodzice również dowiedzieli się jak wychowywać dzieci bez przemocy i gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Dzięki programowi Chronimy Dzieci nasze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego jest  przyjaznym środowiskiem gdzie  dzieci czują się bezpiecznie, pracownicy wiedzą jak reagować  i chronić dzieci przed krzywdzeniem.

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego spełnia  standardy określone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dot. przyznania Certyfikatu.

 

 

Projekt Daphne - "Child Advocacy Centre - toward better protection of child victims/witnesses of violence in close relationship"
Data dodania 2016-07-06

W maju 2016 r. zakończył się roczny program szkoleniowy, który dobywał się w ramach projektu unijnego Daphne “Child Advocacy Centre – toward better protection of child victims/witnesses of violence in close relationships”,dotyczącego podniesienia kompetencji specjalistów, pracujących z dziećmi ofiarami/świadkami przemocy oraz ich niekrzywdzącymi opiekunami. W maju 2016 w ramach ostatniej części międzynarodowego szkolenia: Grupowa terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie dla dzieci z zespołem stresu pourazowego, prowadzonego przez Davida Trickey’a – pracownika Anna Freud Center w Londynie, odbyła się na Litwie superwizja specjalistów pracujących grupowo z dziećmi. W superwizji wzięli udział uczestnicy projektu z Litwy, Łotwy oraz Polski. * Przedstawiciel z Polski realizujący projekt to FDDS (dawna FDN) z Warszawy , która zaprosiła do współpracy następujące organizacje: „Siemacha” z Krakowa, „Klanza” z Białegostoku oraz „Homini” z Grudziądza. * W ramach projektu 25-26 maja 2015 r. odbyło się dwudniowe międzynarodowe szkolenie w Warszawie oraz dwie superwizje: pierwsza odbyła się w Rydze (Łotwa) w listopadzie 2015, druga w maju 2016 roku w Wilnie (Litwa). Na przełomie sierpnia i września br. zostanie przeprowadzona ewaluacja efektywności warsztatów prowadzonych przez pracowników CPDiPR z dziećmi i ich nie krzywdzącymi opiekunami. W przyszłości możliwe będzie poprowadzenie kolejnej grupy warsztatowej.

 

     

Festyn
Data dodania 2016-05-11

Grudziądzkie "Dni Trzeźwości "zostały zainaugurowane w Centrum Pomocy Dziecku I Poradnictwa Rodzinnego festynem"zdrowo i aktywnie źyję "dla najmlodszych dzieci z przedszkoli ,Centrum i Placowek Wsparcia Dziennego na osiedlu Strzemiecin.
Bawiąc się, chcieliśmy zachęcić dzieci i doroslych do aktywnego spędzania czasu.
Zaproponowaliśmy różnorodne formy aktywności po to, by każdy mógł odkryć swoje talenty i pasje. ..kształtowanie u dzieci kreatywności, modelowanie zainteresowań, wdrażanie do aktywnego życia jest najprostszą metodą profilaktyki. ....także uzależnień. ...

 

butterfly